Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vivo proces se skládá z následujících kroků:

Jednotlivé kroky je možné realizovat souběžně, dle potřeby konkrétního projektu, případně v rámci vývoje i agilně, jak ukazuje následující schéma.

 

Vypracování zadání

První krok celého postupu, definuje CO bude uděláno (koncept, analýza) a JAK to bude uděláno (Vivo Spec). Často tento krok realizujeme jako samostatný projekt, jehož výstupy slouží jako specifikace Díla. V praxi je tento krok často rozdělen na dvě části. Na koncept (popis CO), který je realizován v úzké součinnosti s klientem a jeho primárním autorerm je na naší straně (CAUX) konzultant (analytik). Druhou část potom tvoří implementační specifikace (popis JAK), kterou připravuje Vivo (web) architekt, případně ve spolupráci se zástupcem vývoje.

Výsledek tedy popisuje, jak logické fungování projektu, tak způsob realizace. A je pro nás plně dostatečné z hlediska odhadu pracnosti a plánování dalších návazných kroků.

 

VstupyVýstupyRealizujeStandard
Požadavky klienta sebrané v rámci workshopů, konzultací apod. Naše nápady na možnou funkcionalitu.Koncept popisující CO bude řešení dělat a to včetně Wire-frame prototypu. U funkčně složitějších řešeních mohou být v této fázi zahrnuty i analytické modely softwarového inženýrství (UML - Use Case Model, Class Model apod.). Po vypracování konceptu následuje implementační Vivo specifikace, která popisuje JAK bude řešení na Vivu postaveno.Koncepční/analytickou část realizuje konzultant (analytik), které své výstupy poskytuje vivo architektovi, který připraví Vivo Specifikaci.Koncept individuálně. WF, dle vzoru a Vivo Spec dle Vivo Spec Guidelines.

Instalace a Deployment

Instalace CMS LARS Vivo, nasazování změn řešení a nové verze CMS (namíření DNS a další technické nastavení nutné pro běh řešení). Cílem je předat potřebné informace týkající se provozu klientovi ihned po zahájení projektu (po vivo spec) tak, aby zodpovědný subjekt měl co nejvíce času na přípravu. V rámci tohoto kroku by měla proběhnout příprava (pre)produkčního, případně též nezávislého testovacího prostředí (pre/production & testing staging) a podepsané Provozní ujednání. Tento bod je aplikován pouze tehdy, je-li řešení provozováno na infrastrukturních prostředcích klienta (tedy typicky ve správě klientova IT), případně v dedikovaném webhostingu (správu vykonává Lundegaard - v tomto případě se Provozní ujednání neuzavírá), tzn. nelze využít službu sdíleného webhostingu.

 

VstupyVýstupyRealizujeStandard

Vivo Spec. a pravidla od klienta

Provedená instalace potvrzená předávacím protokolem a provozní ujednání.ICT - osoba odpovědná za správu klientských řešení.Vivo Installation & Deployment standard.

Vivo Set Up

Konfigurace a nastavení CMS LARS Vivo, které zahrnuje strukturu, zabezpečení, workflow, přípravu existujících typů entit - tj. činnosti nevývojové povahy.

 

VstupyVýstupyRealizujeStandard
Koncept a zejména Vivo Spec.Prototyp postavený na CMS LARS Vivo a zahrnující veškerou strukturu, použití existujících funkcionalit (v defaultním zobrazení), nastavení práv, workflow.Web Building team: Site Builder.Web Building Standard.

Design

Realizace grafického návrhu uživatelského rozhraní řešení. Postup je dohodnut individuálně dle potřeb projektu. Grafik musí zajistit odpovídající kvalitu výstupu a shodu s interním standardem (včetně konzultace s vedoucím FE oddělení).

 

VstupyVýstupyRealizujeStandard
Koncept (včetně creative briefu) a zejména Wire-frames či prototyp.Grafický návrh v příslušné složce na share disku.Web designer.Design Standard

FE (HTML) kódování

Adaptace grafického návrhu do podoby HTML (+JS) kódu. Je možné i dodání HTML šablon ze strany Zadavatele projektu, nebo externího dodavatele. V praxi často spojeno do jednoho kroku s nasazením šablon na CMS LARS Vivo.

 

VstupyVýstupyRealizujeStandard
Zadání kódování.HTML, JS, CSS šablony v příslušných složkách. Provedená kontrola kódování.FE Developer.FE standard

Nasazení šablon

Vzhledem k teoretické možnosti využít pro kódování šablon externí dodavatele je nasazení šablon odděleno od jejich vývoje a popsáno jako samostatný krok.

 

VstupyVýstupyRealizujeStandard
Vivo spec a vytvoření HTML šablony.Devel/Preview verze.Site Builder nebo FE Developer.FE standard a Development Guidlines.

Plnění obsahem

Plnění dodaným obsahem - nejčastěji v praxi ruční. V určitých případech je ale možné i automatické nebo poloautomatické plnění s využitím Vivo skriptů. V takovém případě je často nutná spolupráce vývojáře na přípravě skriptů. Naplnění obsahem může také zajistit Zadavatel (po zaškolení). Plnění nevyžaduje nasazené HTML šablony. Při plnění je potřeba dbát na maximální "čistotu" vkládaného kódu a odprostit se od rozšířeného formátování, byť ho WYSIWYG editor umožňuje. Čistý HTML kód lze následně řídit jednotně na úrovni CSS stylů.

 

VstupyVýstupyRealizujeStandard
Podklady od klienta (nejčastějí MS Word, nebo jiný textový formát) a existující prototyp, kde může být provedeno naplnění.Kontrola obsahu.Content Builder.FE standard.

Development

Vývoj specifické funkcionality dle potřeby zadavatele. V praxi se často jedná o rozšíření stávající funkcionality CMS LARS Vivo prostředky OOP. V případě většího rozsahu může být realizováno k tomu dedikovaným vývojářským týmem. Cílem vývoje musí vždy být maximalizace možné znovupoužitelnosti vytvořeného kódu.

 

VstupyVýstupyRealizujeStandard
Vivo specifikace s popisem požadované funkcionality.Testovací protokol, PHP Doc = dokumentace vývojového kódu, Dokumentace projektu na Confluence.PHP Developer.Development Guidelines.+

Testování

Provedení kontrol definovaných QA standardem. Testování se plánuje* vždy, jako samostatný souhrn úkolů.

 

VstupyVýstupyRealizujeStandard
Koncept a analýza, Vivo Spec. Projekt na UAT.Testovací protokoly.Tester.FE standard a Development Guidlines, QA standard