Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Typická konfigurace virtual hosta vypadá následovně:

<VirtualHost *:80>
  ServerName cms.vivo
  ServerAlias www.site1.cz www.site2.cz www.site3.cz # výčet všech doménových adres sites v CMS
  SetEnv VIVO_HOME <VIVO_DIR>/Apps/cms
  Alias /vivo <VIVO_DIR>/Apps/cms/vivo.php
  DirectoryIndex /vivo
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^(.*)$ /vivo$1 [PT]
  ErrorLog /var/log/apache2/vivo_error_log
</VirtualHost>

Za <VIVO_DIR> doplňte příslušnou absolutní cestu.
Doména uvedená v direktivě ServerName může být doménou jedné ze site nebo se můze jednat o fiktivní doménu (např. vivo.organisation.com).
Pro účely vývoje/preview je možné možné používat doménové koše - příklad: ServerAlias *.cms.vivo.
Prostřednictvím Apache logujeme pouze chyby (direktivou ErrorLog), generování přístupových (access) logů vč. záznamu aplikačních chyb je možné (vhodné) ponechat na Vivo CMS - zapíná se v konfiguračním souboru aplikace init.php (viz. příklad konfiguračního souboru). V souladu se zásadami SEO by všechny sekundární domény měly být přesměrovány na primární domény:

<VirtualHost *:80>
  ServerName site1.cz
  ServerAlias site1-alias1.cz site1-alias2.cz # atd..
  RedirectMatch 301 (.*) http://www.site1.cz$1
</VirtualHost>

Pozn.: Poněvadž Vivo CMS servíruje všechny resources tvořící site, je z výkonostního hlediska v produkčních prostředích vhodné ne-li přímo nutné předřadit mu tzv. reverzní proxy řešenou nasazením modulu mod_cache buď v rámci téhož WWW serveru nebo na samostatném WWW serveru nasazeném modulu (volitelně v kombinaci s mod_proxy modulem zajišťujícím load balacing CMS requestů na více serverů).

 • No labels